European Funds

Tytuł projektu:

Poprawa konkurencyjności i rozwój potencjału badawczego TENSLAB Sp. z o.o. Laboratorium Wytrzymałościowe Sp.K. poprzez zakup urządzeń i oprogramowania służących świadczeniu usług badawczych na rzecz budownictwa okrętowego

Wartość całkowita projektu:

2 546 058,80 zł

Wartość dofinansowania:  

1 138 481,57 zł

Cele i efekty projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku ogólnopolskim i międzynarodowym w branży stoczniowej. Wymaga to zainwestowania w nowe technologie umożliwiające wprowadzanie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia badań wytrzymałościowych na rzecz przemysłu stoczniowego. Zakup nowoczesnej technologii do obróbki próbek i prowadzenia badań niszczących i nieniszczących wraz z zintegrowanym systemem do zarządzania pracą laboratorium umożliwi spółce TENSLAB Laboratorium Wytrzymałościowe Sp.K. świadczenie unowocześnionych innowacyjnych usług badawczych obligatoryjnych w procesie budowy, naprawy, konserwacji i przebudowy statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore, a także w procesie produkcji ich części i wyposażenia.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.